CL

Изпращане на резюмета

Насоки

Краен срок за изпращане: 10 юли 2024 г.

Бихте могли да вземете участие в предстоящата конференция с доклад или постер. Всички изпратени резюмета ще бъдат разгледани от научния комитет на конференцията.

Вашето предпочитание (доклад в обща сесия и доклад в специализирана сесия "От и за медицинския лаборант", постер) трябва да бъде посочено по време на процеса на качване в сайта. Научният комитет си запазва правото да променя вида на презентацията в съответствие с изискванията на научната програма.

Презентиращият автор трябва да има регистрация и заплатена такса участие за конференцията, за да бъде включен неговият абстракт в научната програма или постерната сесия.

Презентиращият автор ще получи потвърждение за приетите резюмета до 1 септември 2024г.


Съдържание на резюмето:
✦ Заглавие: Заглавието на резюмето може да съдържа максимум 100 знака. Само първата буква трябва да бъде главна.
✦ Автор(и): Име и фамилия, институции и имейл адреси на авторите трябва да бъдат посочени в правилния ред.
✦ Институция(и): Институцията(ите) на авторите трябва да се изписват с целите имена, като се избягват съкращения.
✦ Основен текст: Основният текст не трябва да надвишава 2300 знака. Заглавието на резюмето, имената на авторите, институциите и ключовите думи не са включени в това ограничение.
✦ Резюмето не може да съдържа таблици, фигури и референции.
✦ При използване на съкращения и абревиатури, последните следва да са изписани изцяло при първото им използване, а абревиатурата да е изписана в скоби.
✦ Съдържанието на резюмето следва да съдържа резултати (без пленарни и откриваща лекции).

Структура:
✦ Въведение
✦ Цел(и)
✦ Материали и методи
✦ Резултати
✦ Заключение
✦ Ключови думи

✦ Ключови думи: Поне една дума трябва да бъде включена в секция ключовите думи. Могат да бъдат предоставени максимум 5 ключови думи. Всички ключови думи трябва да бъдат написани с малки букви.


*Моля, НЕ изпращайте няколко копия на едно и също резюме.


Електронна постерна сесия
Е-постерът може да включва текст, фигури и изображения.
Ще се приемат само постери в PowerPoint с разширение .ppt или .pptx.
Постерът трябва да има максимум 4 слайда (1 заглавен и 3 съдържателни), настроени за автоматична смяна.
Препоръчваме Ви да използвате ясни и четливи шрифтове с размер за основното съдържание минимум 29 пункта.


*Моля, уверете се, че имейл адресът на представящия автор е въведен правилно.

Онлайн редакции:
Възможно е да се правят промени във вече изпратените резюмета до 10 юли 2024 г. Няма да е възможно да се правят промени след този краен срок. При направена редакция на вече качен доклад, моля свържете се с Мира Николова (mnikolova@cic.bg).